top of page
  • תמונת הסופר/תסיגל מולקנדוב

מורה נבוכים למונחים וקיזוזים בשוק ההון

עודכן: 16 באפר׳ 2020
לפני כמה זמן, הביא לי אחד מלקוחותי את החומר לדוח השנתי שלו, הוא ציין בפני כי בטופס 867 שצרף יש הפסדי הון שלא נוצלו והוא גם הביא אישור על ניכוי מס במקור מרווחים בהלוואות חברתיות ואז אמר לי , את מקזזת לי את ההפסדים מהרווח נכון?

לא, לא נכון עניתי לו , הוא קצת נדהם, וכמוהו כנראה קצת אחרים כי הרי יש פה רווח ויש הפסד למה לא ניתן לקזז אותם אחד מהשני?

אז כדי להבין את התשובה שלי, צריך להבהיר כמה מושגים :

א.רווח הון - רווח הון נוצר ממכירה של נכס מוחשי או לא מוחשי (מניה, מוניטין , נייר ערך וכל נכס עסקי אחר למעט מלאי ) כאשר התמורה עולה על מחיר הרכישה.

כאשר התמורה נמוכה ממחיר הרכישה נוצר הפסד הון.

המס המוטל על רווח הון נקרא מס רווח הון והוא נובע מסעיף 91(ב) לפקודת מס הכנסה.

ב.הכנסות ריבית - הכנסות ריבית מתקבלות למשל מפקדונות בבנקים, או מהלוואות חברתיות אבל באופן מפתיע קבעה פקודת מס הכנסה שגם רווחים מפוליסת חיסכון , מקופת גמל להשקעה ,ואפילו ממקרן השתלמות יחשבו כהכנסות מריבית.

מס על הכנסות ריבית נקבע בסעיף 125(ג) לפקודת מס הכנסה . ג. דיבדנד- תשלום המעבירה חברה מתוך רווחיה לבעלי המניות שלה.

ד. הכנסות ריבית מניירות ערך - ריבית מניירות ערך (ריבית על אג"ח למשל ) .


אז למה חשוב להכיר את כל המונחים האלה?

ישנם מספר חוקים המתיחסים למונחים האלה, העשויים לחסוך מיסים כל אחד בהתאם למאפייניו האישיים,

הכרת המונחים גם תמנע בלבול בשימוש באותם חוקים.


קיזוז הפסד הון

הפסד הון שאם היה רווח היה מתחייב עליו במס יכול להיות מקוזז מרווח הון, הפסד הון מניירות ערך ניתן, בנוסף לאמור גם לקזז באותה שנת מס כנגד ריבית ודיבידנד מניירות ערך מאותו נייר ערך או מניירות ערך אחרים כל עוד שיעור המס עליהם אינו עולה על 25אחוז .


הפסד הון שלא קוזז ניתן להעברה לשנים הבאות (זאת רק אם לא ניתן היה לקזזו באותה שנת מס) לצורך קיזוז רווחי הון בשנים הבאות , כאמור הפסדים מועברים מניירות ערך לא יכולים להיות מקוזזים מריבית ודיבדינד מניירות ערך למה? ככה.. ככה הפקודה אומרת.


שימו לב שלא ניתן לקזז הפסד הון כנגד הכנסות מריבית, כלומר אם יש לכם הפסד ממומש בתיק ניירות הערך שלכם ומימשתם קופת גמל להשקעה , לא תוכלו לקזז את ההפסד מהרווח בקופת הגמל להשקעה ולקבל החזר מס.

עוד שימו לב שאפשר לקזז הפסדים ורווחים מניירות ערך כנגד הפסדי ורווחי הון אחרים או לחילופין כנגד שבח מקרקעין.

ומה קורה אם יש למשל הפסד מקופת גמל להשקעה? האם ניתן לקזזו כנגד רווח הון? רווח אחר מריבית?

אז כנגד רווח הון לא ניתן לקזזו זה בטוח כי בפקודת מס הכנסה , רווחים מקופת גמל להשקעה נחשבים כהכנסה מריבית , אז אם ככה ההגיון אומר שניתן לקזזם כנגד הכנסות רבית אחרות , אז לא, מסתבר שגם את זה לא ניתן לקזז , אין מנגנון קיזוז של הפסדים מקופת גמל להשקעה.


איך מתבצע הקיזוז?

בתוך אותו חשבון ניירות ערך , אם לאורך השנה יש הפסדים ורווחים ממומשים בית ההשקעות או הבנק מבצעים באופן אוטומטי את הקיזוז, קיזוז בין שני חשבונות שונים או קיזוז הפסד משנים קודמות , או קיזוז כנגד רווח או הפסד הון שאינו מנירות ערך, יתבצע באמצעות בקשה להחזר מס, כדי לקזז הפסדי הון מועברים יש להגיש דוחות למס גם עבור אותן שנים בהם נוצרו ההפסדים.


נקודות זכוי
מה זה נקודות זיכוי ואיך הן קשורות בכלל לשוק ההון?

נקודות זיכוי הן סכומים המקטינים את המס של היחיד המשולם על הכנסתו, שווי נקודת זיכוי בשנת 2020 הוא 219 ש"ח לחודש, מספר נקודות הזיכוי שיחיד מקבל , תלוי במצבו האישי והמשפחתי.

גברים תושבי ישראל זכאים ל2.25 נ"ז בסיסיות נשים תושבות ישראל זכאיות ל2.75 נ"ז.

מעבר לנקודות אלה יש נ"ז בגין ילדים עד גיל 18 לנשים , נ"ז לפעוט , נ"ז על סיום תואר, נ"ז על נטול יכולת, נ"ז על שרות בצה"ל ועוד.

לרוב אנחנו נראה את ניצול נקודות הזיכוי על ההכנסה מיגיעה אישית שלנו (משכורת והכנסה מעסק) אבל ישנן נקודות זיכוי שניתן לנצל גם כנגד הכנסה פאסיבית .


פקודת מס הכנסה מציינת בפירוש אלו נקודות זיכוי ניתן לנצל רק כנגד הכנסה מיגיעה אישית ואילו את האחרות ניתן לקזז כנגד כל הכנסה, בקבוצה הראשונה יכללו לדוגמא נקודות זיכוי על ילדים, נ"ז על פעוטות, נ"ז על שרות בצה"ל , בקבוצה השניה יכללו נ"ז הבסיסיות, נ"ז בגין סיום תואר ועוד.


אז אם במקרה אין לכם הכנסה מיגיעה אישית ( הכנסה ממשכורת או מעסק למשל) או לחילופין ישנה הכנסה נמוכה מיגיעה אישית שאתם לא מנצלים בה את כל נקודות הזכוי המגיעות לכם, ויש לכם רווח הון מניירות ערך, או רווחים ממימוש קופת גמל להשקעה או לחלופין רווחים ממימוש פוליסת חסכון , תוכלו לנצל כנגד אותן הכנסות פאסיבות את נקודות הזיכוי הלא מנוצלות , ולקבל החזרי מס .

לצורך הקיזוז (למי שאינו חיב בהגשת דוח )יש להגיש דוחות להחזרי מס לצרף את הטפסים הרלוונטים (טופסי 106, אישור על ניכוי מס במקור מקופת גמל להשקעה ו/או מפוליסת חסכון, טופס 867 מחשבון ניירות הערך ועוד).


ניכוי ריבית

סעיף 125(ד)

סעיף 125ד , מדבר על ניכוי ריבית לאוכלוסיות מסויימות.

מה המשמעות של ניכוי ריבית?

אדם הנכלל באותן אוכלוסיות שתיכף אפרט עליהם, זכאי להקטנה תיאורטית של ההכנסות שלו מריבית על פקדונות בתאגידים בנקאים ותוכניות חיסכון (כולל פוליסות חיסכון) כך שישלם פחות מס על אותן הכנסות.

רוב האנשים מכירים אוכלוסיה אחת הכלולה בסעיף והיא אוכלסיית אלה שנולדו משנת 48 ומטה, אבל גם אוכלוסיה נוספת זכאית לניכוי הזה, בה נכללים אותם אלה שהכנסתם הכוללת (יחד ובן זוגו) היא 63,000 ש"ח (נכון לשנת 2020).

האוכלוסיה הראשונה זכאית לניכוי ריבית של 13,560 ש"ח אם אחד מבני הזוג יליד 48 ומטה, אם שני בני הזוג ילידי 48 ומטה זכאים לניכוי של 16,680 ש"ח.

האוכלוסיה השניה זכאית לניכוי של 9,840 ש"ח, אם הכנסת היחיד עלתה על 63,000 ש"ח, הוא יהיה זכאי לניכוי מתואם שהוא הניכוי האמור בהפחתת ההפרש בין הכנסותיו לתקרת ההכנסה, כלומר ,אותו יחיד יהיה זכאי לניכוי עד להכנסה של 63,000+9,840=72,840 ש"ח.

כדי להנות מההטבה השנתית של הניכוי , ישנה אפשרות לבצע בפוליסות חסכון, מכירה רעיונית בתום כל שנה.


כדי לקבל את הטבת המס האמורה , אם מדובר על אוכלוסיית הקשישים והשקעה בבנקים יבוצע החזר מס אוטומטי, בפוליסות חסכון נדרש אישור על ניכוי מס במקור שאותו ניתן לבקש ממס הכנזה באמצעות טופס 116ב, או לחילופין להגיש בקשה להחזר מס.

לגבי בעלי ההכנסה הנמוכה ניתן גם למלא טופס 116ב או להגיש בקשה להחזר מס.

2,669 צפיות2 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

2 Comments


Sigal Duanis Molakandov
Sigal Duanis Molakandov
Nov 21, 2020

בפרק ג לפקודה החל מסעיף 33א מדברים על נקודות זיכוי בחלקן נאמר בחישוב המס ובחלקן בפרוש מצויין חישוב המס על יגיעה אישית וגם בסעיפים 66ג (4), (4א),(5),(6).

Like

נדב טסלר
נדב טסלר
Nov 19, 2020

את יכולה להפנות למקור בפקודה שמציין איזה נקודות זיכוי ניתן לקזז מול כל הכנסה?

Like
bottom of page